T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21/12/2020

Türkiye'de İlk Kez Onko Fertilite Polikliniği Hizmete Açıldı.


TÜRKİYE'DE İLK DEFA ONKO-FERTİLİTE POLİKLİNİĞİ HASTANEMİZDE HİZMETE AÇILDI..

 

Kanser tanısı almış kadın ve erkeklerde fertilite koruyucu yaklaşımların aktifleştirilmesi, tarafların süreç konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi basamaklarını kapsayan projenin ilk eğitimi multidisipliner yaklaşımla Ümraniye Eğitim Araştıma Hastanesi' nde 22.03.2017 tarihinde Zeynep Kamil Hastanesi Yöneticisi ve proje yürütücüsü Doç.Dr. Semra Kayataş Eser projenin tanıtımını gerçekleştirdi. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç.Dr. Necdet Sağlam ve onkolojı ekibinin katılımıyla proje tanıtımı gerçekleşti. gerçekleşti.

Üremenin korunması, üremenin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla gonad hücreleri (oosit ya da sperm), dokularının (over) ya da embriyonun saklanması veya overlerin gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır. Kadın ve erkeğin üreme kapasitesinde azalma riski yaratabilecek her durum üremenin korunması için endikasyondur. Üremenin korunması için başvuran hastalarda en sık neden; sosyal nedenlerle doğurganlığın erteleme isteği ve kanserdir. Her yıl 15-39 yaş arasında 35.000’den fazla kadın kanser tanısı almaktadır. Kanser tedavisindeki gelişmeler ve destek tedavileri ile sağkalım oranları giderek artış göstermekteyse de kullanılan multiajanlı kemoterapi rejimleri ve radyoterapi sonucunda gelişen erken menapoz ve infertilite gibi hastaların yaşam kalitesini etkileyen tedavi yan etkileri, onların hayat kalitesini düşüren en önemli problem olmaktadır. Adolesan ve üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen ve üreme fonksiyonlarını etkileyen tedavi gerektiren kanserlerin başında meme kanseri, non-hodgkin lenfoma ve lösemiler gelmekteyken, erkeklerde testis kanseri, lösemi, hodgkin lenfoma ve Ewing sarkomu tedavisi sonrası kalıcı sterilite gelişmektedir. Dünyada bu konuda bilinçlenmeyi arttırmak amacıyla birçok organizasyon kanser tedavisi risklerini, tedavi seçeneklerini ve hemen yönlendirme yapılabilmesi için gerekli basamakları belirten rehberler hazırlamışlardır. Bu rehberlere rağmen hasta ve doktorlarla yapılan anket çalışmaları halen hastaların üremenin korunmasıyla ilgili yeterli bilgilendirilmediklerini belirtmektedir. Hastalarla üremenin korunmasının tartışılması ve bu konuyla ilgili bir uzmana yönlendirilmesini sağlamak için doktorların bilgi ve konuyla ilgili eğitimlerinin arttırılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Genç ve çocuksuz hastalar için üremenin korunması ile ilgili bilgilendirilmiş olmak önem arzederken, hastalar bu bilgilendirilmeyi konuyla ilgilenen fertilite uzmanından almanın önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Yapılan anket çalışmalarının sonuçları hastalar için üremenin korunmasının önemli olduğu ve konuyla ilgilenen bir uzman tarafından konsulte edilmenin hem hastanın yaşam kalitesini hem de sonradan yaşanabilecek pişmanlık katsayısını azalttığını göstermektedir. Ayrıca üremelerinin korunması için girişimde bulunan hastaların yaşam kalitelerinin, kendine güvenlerinin ve hastalıkla başa çıkma katsayılarının da arttığı gösterilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle istenilen hedeflere ulaşmak amacı ile SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında önleyici, teşhis ve tedavi sürecinin tüm basamaklarını içeren "Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar ve Vaka Yönetimi" ile bütüncül bir protokol oluşturulması hedeflemiştir.